Charakteristika DC

  1. Cieľom občianskeho združenia je podpora zdravého vývinu detí a mládeže na miestnej úrovni a poradenstvo pri ich výchove a vzdelávaní.
  2. Združenie spája rodiny, ktorých spoločným záujmom je vytvárať činnosti, ktoré rozvíjajú najmä komunikačné a pohybové zručnosti detí a mládeže.
  3. Ďalším cieľom združenia je organizovanie kultúrno-spoločenských činností zameraných na zlepšovanie medziľudských vzťahov.

 

(stanovy OZ)